CHI EE - Odborné stáže

Študijné a pracovné pobyty v zahraničí - Cultural Homestay International Eastern Europe
funguje na individuálnej báze pre potreby:
- osobnej konzultácie
- absolvovanie jazykového testu
- orientácie pred odchodom na pobyt
- termín dohodnite vopred v bratislavskej kancelárii
e-mail: chi-ee@chi-ee.sk
Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00

e-mail: info@chi-ee.sk

nachádzate sa:Ako sa prihlásiť »  Odborné stáže

Podrobnosti

Odborné stáže

Základné kroky pri vybavovaní programu:
 
1.krok – Získanie informácií
2.krok – Prihlasovací proces
Základnou časťou je prihlasovací proces ktorý ma dve časti a to:
  • Registrácia do programu
  • Prihlásenie do programu
Registrácia spočíva vo vyplnení Predbežnej prihlášky, alebo „On line“ formulára a v uhradení registračného poplatku. Do ukončenia druhej fázy „Prihlásenie do programu“ je možné v prípade potreby modifikovať klientom dĺžku programu alebo voliteľné služby
Prihlásenie do programu je pokračovaním prihlasovacieho procesu, ktoré zabezpečuje vytvorenie zmluvných vzťahov a poskytuje údaje pre organizačné zabezpečenie pobytu.
3.krok – Zaplatenie zálohy, proces umiest�?ovania, vybavenie leteckej a inej dopravy, orientácia a odchod.
 
ZÍSKANIE INFORM�?CIÍ
Základom je zoznámenie sa s programom, ktorý je dlhodobý a zásadným spôsobom ovplyv�?uje ďalší vývoj vašej profesijnej kariéry.
Textácia k tomuto programu obsahuje všetky informácie, ktoré by pre Vás v súvislosti s týmto programom mohli byť dôležité. Pre ďalšie varianty tohto programu si môžete dodatočné informácie vyžiadať písomne, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom „On line“ formulára „Vyžiadanie informácií“ ktorý nájdete v položke vodorovného menu „Vyžiadanie informácií“
Ďalšou možnosťou je absolvovanie individuálnej konzultácie. Konzultácia je bezplatná a dobrovoľná a umožní Vám podrobnejšie sa zoznámiť s programom, jeho efektmi a vykonzultovať si všetky nejasnosti. Je výhodné ak sa objednáte vopred telefonicky alebo e-mailom.
 
REGISTR�?CIA
Je možná s podporou našej webovej stránky, alebo bez nej.
1. Registráciu s podporou webovej stránky je možné urobiť dvomi spôsobmi:
- vyplnenie on-line prihlášky– Registrácia on-line je možná vo vodorovnom menu v položke "Ako sa prihlásiť", kde v časti "Elektronickou formou" sú všetky potrebne pokyny a linky. Ak chcete priamo vypl�?ovať "On line " formulár, nájdete ho vo vodorovnom menu v položke "Objednávka". (NIE JE ZATIAĽ K DISPOZÍCII)
- stiahnutie a vyplnenie predbežnej prihlášky – Predbežná prihláška na stiahnutie sa nachádza pod pravým menu pri programe o ktorý máte záujem. Je možné si prihlášku stiahnuť aj z vodorovného menu na titulnej strane, kde v položke "Ako sa prihlásiť" nájdete pokyny a v pravej časti aj špeciálnu Predbežnú prihlášku  pre tento program.
Prihlášku je možné vytlačiť, vyplniť ručne a poslať poštou, faxom, prípadne doručiť osobne, alebo stiahnuť, vyplniť a poslať e-mailom na info@chi-ee.sk.
 
Pokyny na úhradu registračného poplatku
Registráciu pri oboch formách ukončite uhradením registračného poplatku. Úhradu registračného poplatku je potrebné preukázať (kópiou prevodného príkazu) buď osobne pri podaní prihlášky v pobočke (pri podpise zmlúv), alebo ho doručiť do CHI-EE spolu s vyplnenou prihláškou poštou, faxom, alebo e-mailom Registračný poplatok je splatný aj osobne pri podaní prihlášky v pobočke.
Bankové spojenie je uvedené v spodnej časti predbežnej prihlášky, alebo v "Pokynoch pre úhradu registračného poplatku".
Uhradením Registračného poplatku sa záujemca stáva klientom CHI-EE.
2. Registrácia bez podpory webovej stránky
je veľmi jednoduchá. Telefonicky alebo e-mailom si vyžiadate zaslanie informačných materiálov a „Predbežnej prihlášky“. Podľa voľby klienta zasielame potrebné dokumenty poštou, faxom, alebo e-mailom.
Bankové spojenie je uvedené aj v spodnej časti Predbežnej prihlášky. Ako variabilný symbol použite číslo predbežnej prihlášky uvedené v pravej hornej časti, ak ho nemáte tak použite dátum narodenia študenta písaný bez bodiek.
 
PRIHL�?SENIE
Hneď po registrácii nám e-mailom alebo klasickou poštou pošlete Motivačný list (dôvody, ciele, zameranie stáže) a CV (štruktúrovaný životopis). V prípade problémov s ich spracovaním je možné vyžiadať si individuálnu konzultáciu, formou osobnej návštevy alebo e-mailom. Po prípadnom doplnení niektorých údajov chýbajúcich v CV, alebo v motivačnom liste overíme pre internship placement možnosť realizácie a splnenia základných podmienok pre účasť. Po potvrdení ich prijatia Vám v priebehu niekoľkých dní pošleme veľký prihlasovací balík aj s pokynmi na jeho skompletizovanie a vyplnenie. Pokiaľ Vám to vyhovuje môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne.
Po jeho vrátení a uhradení zálohy vo výške 40% je prihláška odosielaná do organizácie zastrešujúcej daný program. Následne začne proces umiest�?ovania študenta.
 
ĎALŠÍ POSTUP
Umiestnenie študenta
Po úhrade programového poplatku a odoslaní záväznej prihlášky a ostatných potrebných dokumentov do organizácie zastrešujúcej daný program sa robí rezervácia pobytu a začína sa samotný proces umiest�?ovania.
Orientácia
Účastník programu je povinný absolvovať pred odchodom informačné stretnutie - Orientáciu so zástupcom CHI-EE s.r.o. v Bratislave. V prípade organizácie stretnutí vo viacerých mestách (ak viac klientov odchádza v jednom termíne), v meste podľa potreby. Odlet na pobyt bez Orientácie nie je možný.
Letenky
Leteckú dopravu, ktorá je súčasťou komplexného balíka služieb zabezpečuje CHI-EE s.r.o. Samostatné zabezpečovanie letenky je možné len na základe individuálnej dohody uzatvorenej formou dodatku k zmluve.
Odlet
Odletové dni stanoví CHI-EE s.r.o. podľa možností dopravcov a termínu zahájenia pobytu so zohľadnením požiadaviek účastníkov.

Kontakt

Cultural Homestay International Eastern Europe
Pluhova 2
831 03 Bratislava

tel.: 02 - 44 25 00 96
tel.: 02 - 44 25 71 59
tel.(záznamník): 02 - 44 45 31 83
fax.: 02 - 44 45 80 11

Otváracie hodiny:
Po-Št: 10:00 - 17:00
Pi: 10:00 - 16:00
e-mail: info@chi-ee.sk

Nové programy

Intership

Pripravujeme pre vás novú verziu programu Intership 2016 v USA